การแสดงผล

+
-

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดน

ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)
------------------------------

ประกาศบัญชีรายชื่อ : www.dsd.go.th/wepdp/Region/ShowACT/82556?region_id=6

ไฟล์แนบ :: 6_File_ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมส่งออกสินค้าอันตราย_17052565103227_.pdf ดาวน์โหลด