การแสดงผล

+
-

เอกสารประกอบตามตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
 
           ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใสเป็นธรรม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอประกาศมาตรการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ