การแสดงผล

+
-

ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการประพฤติมิชอบของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปรงใสเป็นธรรม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
 
 
 
 
ไฟล์แนบ :: 6_File_ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส_18022565163448_.pdf ดาวน์โหลด