การแสดงผล

+
-

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4/2567

ตามที่กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกลร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567 และภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 นั้น
บัดนี้ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์แนบ :: 6_File_ประกาศรายชื่อผูัผ่านการฝึกอบรม+วัตถุอันต_03072567133722_.pdf ดาวน์โหลด