การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: การประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้