การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2566

3 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์

3 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2566

3 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2566

2 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2566

2 มี.ค. 2566