การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2566

8 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

8 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 141/2566

8 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2566

3 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2566