การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2566

13 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2566

12 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 90/2566

11 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2566