การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมกระจกหน้าต่างห้องน้ำห้องรองอธิบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2566

18 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อพรมดักฝุ่นภายนอก จำนวน 30 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ม.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาสัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

18 ม.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 ม.ค. 2566

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2566

18 ม.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2566

13 ม.ค. 2566