การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทิทูน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2566

23 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบรับใบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2566

23 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

23 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2566

19 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

19 ม.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย

19 ม.ค. 2566