การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 132/2566

28 ก.พ. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2566

28 ก.พ. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เทิดทูน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

28 ก.พ. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2566

28 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยเเพร่โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2566