การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศป. สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 มี.ค. 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดย สนพ. พิจิตร

25 มี.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดย สนพ.พิจิตร

25 มี.ค. 2565

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

11 มี.ค. 2565

ประชุมหารือร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กลุ่มเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างชุมชน

10 มี.ค. 2565

การส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีในอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้แก่สถานประกอบกิจการเพื่อฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

10 มี.ค. 2565

การประชุมหารือ “โครงการ Thailand Smart Caregiver 360”

2 มี.ค. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2565

1 มี.ค. 2565

ตรวจติดตามและให้โอวาทผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/2565

23 ก.พ. 2565