การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6 ม.ค. 2566

ผอ.ศป. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา

20 ก.ย. 2565

การสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามและเยี่ยมชมการฝึกอบรม

15 ก.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ประชุมครั้งที่ 1/2565

15 ก.ย. 2565

ศป. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีติดตามและเยี่ยมชมการฝึกอบรม

14 ก.ย. 2565

ศป. ร่วมกับ สอ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

9 ก.ย. 2565

ศป. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 ก.ย. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 ส.ค. 2565