การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2565

25 เม.ย. 2565

กพร. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายรายงานการจัดนิทรรศการภารกิจกิจกรรมกระทรวงแรงงานโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

25 เม.ย. 2565

ประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

12 เม.ย. 2565

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

5 เม.ย. 2565

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2

1 เม.ย. 2565

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในเรื่องหลักสูตร สาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Fundamental of Air Cargo)

31 มี.ค. 2565

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

31 มี.ค. 2565

การประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 - 2 และหารือแนวทางการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 - 4 ของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

28 มี.ค. 2565

รมว.สุชาติ มอบข้าวสารและชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) จำนวน 1,000 ชุด แก่พนักงานกลุ่มไรเดอร์

25 มี.ค. 2565