การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 1/2566

20 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

20 เม.ย. 2566

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒาบุคลากรโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ระยะเวลา 240 ชั่วโมง

11 เม.ย. 2566

ศป. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566

4 เม.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2566

4 เม.ย. 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

30 มี.ค. 2566

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความพร้อมด้านอาชีพและการมีงานทำของเยาวชนในยุคหลังโควิด-19 "โครงการขยายผลการพัฒนาฐานข้อมูลแบบออนไลน์และเครื่องมือประเมินความพร้อมของเด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน"

30 มี.ค. 2566

กศป. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

14 มี.ค. 2566

ข่าวปลอม

14 มี.ค. 2566