การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร...ฟรี!!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร นักบริหารการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

9 มิ.ย. 2565

ประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ครั้งที่ 1/2565

2 มิ.ย. 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom

23 พ.ค. 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจสิติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

17 พ.ค. 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

17 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า

11 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) (เพิ่มเติม

11 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ และข้อเขียน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

6 พ.ค. 2565

ประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

26 เม.ย. 2565