การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อเข้าถึงงาน เข้าถึงสิทธิ

24 ส.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานทหารกองประจำการ

16 ส.ค. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดทำนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล

15 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ สนพ.ร้อยเอ็ด

15 ส.ค. 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

8 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

12 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ@สพร. 20 เชียงราย

9 มิ.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 1/2565

9 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ@สนพ. พะเยา

9 มิ.ย. 2565