การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะนำภารกิจกรม งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

25 พ.ย. 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 พ.ย. 2566

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 2/2567

16 พ.ย. 2566

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 3/2567

16 พ.ย. 2566

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

8 พ.ย. 2566

ลงพื้นที่สำรวจและตรวจประเมินค่าความเสียหายตามโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 2 แห่ง

26 ต.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจและตรวจประเมินค่าความเสียหายตามโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรการเรียนรู้ (โรงเรียนคณะราฎรบำรุง) จังหวัดยะลา

26 ต.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

26 ต.ค. 2566

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 ต.ค. 2566