การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) ครั้งที่ ๒

8 มิ.ย. 2566

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 กลุ่มอาชีพ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 66069111486