การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่น 4/2566

28 เม.ย. 2566 00:00:00

...
(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. และรายงานตัวผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หากผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการประเมิน
(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ : ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามหลักสากล
2. รายงานตัวผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
3. การเข้าสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ ระหว่างเวลา 09.30 – 11.00 น.
4. การเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการแจ้งเตือนในระบบวิดีทัศน์ทางไกล ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องยืนยันตัวตนโดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แสดงก่อนเริ่มการสัมภาษณ์
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบตามที่ประกาศนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมิน
(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ (สอบสัมภาษณ์) จะประกาศรายชื่อที่
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการเว็บไซต์ : www.dsd.go.th/wepdp
และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ : www.itbslogistics.com
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566