การแสดงผล

+
-

ศป. ลงพื้นที่ตรวจติดตามฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ@สพร. 3 ชลบุรี

26 เม.ย. 2566 14:54:25

...

26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการออกตรวจติดตามการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มแรงงานนอกระบบ) จำนวน 2 หลักสูตร ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการทำเบเกอรี่ จำนวน 20 คน และหลักสูตรการประกอบอาหารไทย จำนวน 20 คน จัดฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2566 ณ วัดเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี