การแสดงผล

+
-

การประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6 ม.ค. 2566 00:00:00

...
5 มกราคม 2566 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดยนางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองฯ เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา