การแสดงผล

+
-

ผอ.ศป. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา

20 ก.ย. 2565 11:11:14

...
19 ก.ย. 2565 ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสถานที่โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงผักบ้านไร่นายายคำ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
--------------------------------------

ฝากติดตามเพจด้วยนะครับ : https://www.facebook.com/wepdp