การแสดงผล

+
-

ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามและเยี่ยมชมการฝึกอบรม

15 ก.ย. 2565 11:00:53

...

14 ก.ย. 2565 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามและเยี่ยมชมการฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม. และเพิ่มทักษะความรู้ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพอีก 12 ชม. รวมเป็น 42 ชม ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย