การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ประชุมครั้งที่ 1/2565

15 ก.ย. 2565 10:52:40

...
13 ก.ย. 2565 เวลา 10.30 น. กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ประชุมครั้งที่ 1/2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรคนพิการทุกประเภท รวม 84 คน
ซึ่งการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2565 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 โดยการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาได้จัดงานในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ประธานขอให้คณะกรรมการเสนอหัวข้อ (Theme) การจัดงานเพื่อพิจารณากำหนดหัวข้อ (Theme) ในการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ต่อไป