การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 3 Recycled Paper จิตอาสาสมุดทำมือเพื่่อน้อง

12 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

เป้าหมายที่ 3 Recycled Paper จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้อง

Link Video : https://youtu.be/XEp-ATDQlQs

Link PPT : https://www.canva.com/design/DAGH6wfKsQU/zUkPe23_8WFX4EHJcfdUFw/view?utm_content=DAGH6wfKsQU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor