การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ชาว กศป. ร่วมใจลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle)

11 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

เป้าหมายที่ 5 ชาว กศป. ร่วมใจลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle)

กิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ลดการใช้ขยะ และคัดแยกขยะ

Link Video : https://youtu.be/w5plZDaySgQ

 

Link PPT : https://www.canva.com/design/DAGH6wfKsQU/zUkPe23_8WFX4EHJcfdUFw/view?utm_content=DAGH6wfKsQU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor