การแสดงผล

+
-

เข้าตรวจเยี่ยม ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า

10 มิ.ย. 2567 15:16:07

...

7 มิถุนายน 2567 นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบกิจการเข้าตรวจเยี่ยม ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2567 ภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2567 ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย