การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี E-bidding

22 เม.ย. 2567

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ( Cab )จำนวน 1  คัน โดยได้ประกาศร่างเอกสาร เพื่อให้ผู้สนใจได้เสนอแนะวิจารณ์ ปรากฎว่า ไม่มีข้อวิจารณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  จึงขอประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการดังกล่าว 
 
หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ 
http://www.gprocurement.go.th/
เลขที่โครงการ 67049159330
 
 

ไฟล์แนบ :ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ