การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย”

19 เม.ย. 2567 15:52:59

...

19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเสนอการดำเนินงานมาตรการสำคัญ/เร่งด่วน ในประเด็นการเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน : เด็กน้อย แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ (ครอบคลุมตั้งแต่ในครรภ์ - 25 ปี) โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 7 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมดรุณวิถี ชั้น 11 โซน บี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์