การแสดงผล

+
-

อธิบดีมอบ กศป. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

17 เม.ย. 2567 16:30:22

...

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งแผนการขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละช่วงวัย (กลุ่มผู้สูงอายุ) รวมถึงการวางเป้าหมาย ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)