การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศและเอกสารประกวดราคาที่แนบ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 4362 4046 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :