การแสดงผล

+
-

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

16 ก.พ. 2567 16:45:53

...

15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายนางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ โดยมีนายกัณตภณ ดวงอัมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกลเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA35 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา