การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

16 ก.พ. 2567 16:33:26

...
14 ก.พ. 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมีนางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีนายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดด้วย ณ ห้องศรีรัตน ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แรงงานผู้สนใจประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง สามารถเข้าศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการการทำเกษตร เพื่อพัฒนาให้แรงงานภาคการเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนสถานะจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการทำน้อยได้มาก ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สพร./สนพ.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือน จำนวน 76 แห่ง 58 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน และสพร.3 ชลบุรี 7 คน รวม 64 คน