ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
2 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
3 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
5 บาริสต้ามืออาชีพ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
6 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
7 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
8 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
9 ช่างซ่อมเกียร์รถยนต์แบบอัตโนมัติ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
10 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
11 การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
12 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 6 มิถุนายน 2566 10 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(เฉพาะผู้สูงอายุ) 18 ปกติ 7 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
14 การทำของที่ระลึก(เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป) 18 ปกติ 7 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
15 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 7 มิถุนายน 2566 11 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
16 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง(อบรมวันที่ 8-9,15-16 มิถุนายน 2566 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท) 30 ปกติ 8 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สมัคร
17 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 8 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
18 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 8 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
19 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เต็ม
21 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
22 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
23 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
24 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม