การแสดงผล

+
-

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค

กำหนดสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค จำนวน 4 กลุ่มจังหวัด ดังนี้
1) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
4) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
2.2 กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 และระดับภาค
1) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค

C - 2 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

C – 1 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

C1 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

C2 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
......................................................................................................................................

การรับสมัคร

1. หน่วยงานต้นสังกัดผู้แข่งขัน ลงทะเบียนสาขาที่จะส่งผู้แข่งขัน และสาขาที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์

2. สมาชิกลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางอีเมล์ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้
-กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี wstcentral01@gmail.com
- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นwstnortheastern02@gmail.com
-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ wstnorthern03@gmail.com
- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา wstsouthern04@gmail.com
(หน่วยงานต้นสังกัดผู้แข่งขันสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญได้สาขาละ 1 คน ในแต่ละกลุ่มจังหวัด)

3. หน่วยงานต้นสังกัดผู้แข่งขัน ส่งเอกสารลงทะเบียนผู้แข่งขัน (เเบบใบสมัคร) ในสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 30 เมษายน 2567 ผ่านทางอีเมล์ของกลุ่มจังหวัด (ส่งผู้แข่งขันได้สาขาละ 3 คนต่อ 1 ต้นสังกัด ในแต่ละกลุ่มจังหวัด)
......................................................................................................................................

สาขาที่จัดการแข่งขัน 24 สาขา

2.1 กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing and Engineering Technology)
1) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) (Mechatronics)
2) สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering CAD)
3) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling)
4) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CNC Turning)
5) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding Technology)
6) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) (Mobile Robotics)
7) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) (Metrology)

2.2 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) (Industrial Automation)
2.2 กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
1) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2) สาขาเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)
3) สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

2.3 กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion)
1) สาขาการจัดดอกไม้ (Floristry)
2) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology)
2.4 กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics)
1) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology)
2) สาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์ (Car Painting)

2.5 กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร (Construction and Building Technology)
1) สาขาการปูกระเบื้อง (Wall and Floor Tiling)
2) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)
3) สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying)
4) สาขาไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking)
5) สาขาการต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)
6) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)

2.6 กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม (Social and Personal Services)
1) สาขาการประกอบอาหาร (Cooking)
2) สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service)
3) สาขาการเเต่งผม (Hairdressing)
......................................................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จัดการแข่งขันระดับภาค (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2547 – 2552) ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ มีอายุไม่เกิน 23 ปี ในปีที่จัดแข่งขันระดับภาค (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2544 – 2549)
3. ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เอเชียหรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร แบบ สฐ. 101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีไม่ได้สมัครด้วยตนเอง
ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ