การแสดงผล

+
-

รับสมัคร เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

เปิดรับสมัคร เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 มกราคม 2565 (รับจำนวน 20 คน)

*** คุณสมบัติของผู้สมัคร***
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดฝึก
4. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
 
เรียน 2 เดือนฝึกงาน 1 เดือน 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
 
***สำหรับท่านที่ยื่นความประสงค์สมัครฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคัดกรองใบสมัครตามรายละเอียดของท่านที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งจะดำเนินการแจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง ผ่านทางช่องทางเว็บไซค์และหน้าเพจ facebook ของหน่วยงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-428-043 ต่อ 104
 
คลิกเพื่อสมัครฝึก https://forms.gle/hCCBZXoXGG5Foqxz6
 
       สแกน QR Code เพื่อสมัครฝึก