การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
26 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 276
27 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 468
28 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 282
29 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 436
30 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 290
31 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 245
32 การขอใบอนุญาติ การดำเนินการทดสอบฝีมืคนหางาน 269
33 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร : กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก 209
34 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน : กรณีเป็นผู้ดำนินการฝึกเอง 237
35 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร : กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจัดจ้างฝึกอบรม 267
36 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 274