การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 การขออนุญาตรายการเครื่องมือฯ นำเข้าในราชอาณาจักร 247
14 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 233
15 การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 220
16 การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 358
17 การขออนุญาตและต่อใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบฯ 7 วัน 220
18 ขึ้นตอน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 55วัน 240
19 คำขอมีสมุดประจำตัว / ช่างไฟฟ้า 198
20 แนะนำ พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 668
21 แนะนำหน่วยงาน
22 ปฏิทินกิจกรรม 524
23 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 (ฉบับที่ 2/2557) 172
24 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545