การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 505
2 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 480
3 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 258
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 436
5 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 221
6 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 171
7 หลักสูตร 1,823
8 ทำเนียบสถานที่ฝึก 321
9 ทำเนียบวิทยากร 990
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 284
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 271
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 272