การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

5 ส.ค. 2565 11:04:42

...
...
...
...
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) และขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2565 - 2570 โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์