การแสดงผล

+
-

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชุมทำความตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม"

24 พ.ย. 2566 15:06:11

...

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

                 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสุจิรา จันทร์รอด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชุมทำความตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม" ณ ห้องประชุมคชสีห์-ไกรสีห์ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์