ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
2 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างสีรถยนต์(เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 22 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
4 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
7 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ออนไลน์ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
8 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(สำหรับผู้มีอายุ 15 - 25 ปี จบ ม.3) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
9 ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
10 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เฉพาะนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
12 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (สำหรับผู้มีอายุ 15 - 25 ปี จบ ม.3 ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
13 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันที่สมัคร) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
14 ช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
15 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
16 ช่างเชื่อมแม็ก(เฉพาะนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
17 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(อายุ ไม่เกิน 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
18 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
19 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (นักเรียนยากจนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
21 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
22 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
23 การเชื่อมทิก(อายุ 18 ปี ขึ้นไป (มีประสบการณ์ในงานเชื่อม) 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
24 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร