การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565 102
14 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน 2565 72
15 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ตุลาคม 2565 135
16 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กันยายน 2565 215
17 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน สิงหาคม 2565 274
18 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กรกฎาคม 2565 263
19 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565 262
20 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565 198
21 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน เมษายน 2565 211
22 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มีนาคม 2565 207
23 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 184
24 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มกราคม 2565 187