การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 71
2 เอกสารขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และขั้นตอนการรายงานผลการฝึก (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก) สำหรับสถานประกอบกิจการ 327
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม 2566 14
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565 25
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน 2565 16
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ตุลาคม 2565 63
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กันยายน 2565 147
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน สิงหาคม 2565 133
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กรกฎาคม 2565 137
10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565 129
11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565 85
12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน เมษายน 2565 89