การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน สิงหาคม 2566 1
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กรกฎาคม 2566 1
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มิถุนายน 2566 1
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤษภาคม 2566 1
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน เมษายน 2566
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มีนาคม 2566
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 152
8 เอกสารขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และขั้นตอนการรายงานผลการฝึก (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก) สำหรับสถานประกอบกิจการ 556
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม 2566 22
10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565 59
11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน 2565 27
12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ตุลาคม 2565 80