การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่มเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

27 ธ.ค. 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ภาคใต้โครงการ "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

23 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบันฑิตเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ปี 2 ด้านโลจิสติกส์

17 ธ.ค. 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 1 เรื่อง "Smart Work, Smart Life"

16 ธ.ค. 2564

วันที่ 15 ธ.ค.64 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การพัฒนาผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

15 ธ.ค. 2564

วันที่ 9 ธ.ค. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ร่วมกับเครือข่ายประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

9 ธ.ค. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564

9 ธ.ค. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวบันฑิตาคล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 - 2570

9 ธ.ค. 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง ชี้แจงรับฟังกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ปีงบประมาณพ.ศ.2565

8 ธ.ค. 2564