การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ แสงอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์การฝึก พร้อมเจ้าหน้าที่

21 ส.ค. 2566

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568)

21 ส.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 ส.ค. 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมาย นางภารินี หงษ์แพง ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยนางรจนา ประจงสาร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึกการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ก.ค. 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

21 ก.ค. 2566

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมเป็นองปาฐกหัวข้อ “Skill Development, The Choice For Strength. พัฒนาฝีมือแรงงาน ทางเลือกสู่ความแข็งแกร่ง”

20 ก.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

18 ก.ค. 2566

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้ นายอนุภัทร แสงทะลา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนางสาวสายสวาท หัดสิม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

5 ก.ค. 2566