การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวบันฑิตาคล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 - 2570

9 ธ.ค. 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง ชี้แจงรับฟังกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ปีงบประมาณพ.ศ.2565

8 ธ.ค. 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้รับการประสานจากธนาคารออมสิน เพื่อหารือตามบันทึกข้อตกลง ตามโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3 ธ.ค. 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน งปม.2564 - งปม.2565

2 ธ.ค. 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ธ.ค. 2564

วันที่ 30 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

30 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานทั่วไป แรงงานใหม่หรือผู้ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง

25 พ.ย. 2564

ประกาศ รับสมัครฝึกอาชีพ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3 สาขา

16 พ.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

11 พ.ย. 2564