การแสดงผล

+
-

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ที่เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณา(-ร่าง-) แผนเตรียมพร้อมด้านกำลังคนระดับจังหวัด

31 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้นางภารินี หงษ์แพง ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวสายสวาท หัดสิม เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณา(-ร่าง-) แผนเตรียมพร้อมด้านกำลังคนระดับจังหวัด และการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี