การแสดงผล

+
-

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

26 พ.ค. 2566 15:52:12

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ประสานงานการฝึกอบรมและครูฝึกประเภทเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับฝีมือ อาชีพเสริมเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามงานระบบประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2566 ตามข้อกำหนดเกณฑ์ประกันคุณภาพ จำนวน 7 มาตรฐาน 30 ข้อกำหนด จากผู้รับผิดชอบของคณะทำงานแต่ละมาตรฐาน 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี