การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
ช่างไฟฟ้าต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ??
??24 ธันวาคม 2565
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี บูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ไวร์เลส จำกัด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท จำนวน 17 คน เพื่อส่งเสริมแรงงานให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเข้ารับการประเมินความใรู้ความสามารถ ณ อาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี