การแสดงผล

+
-

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

8 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 
 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ลงนามทั้งสองฝ่ายทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
 โดยการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อผลิตบุคลากร
ในระดับ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง
จากสถานประกอบการ