การแสดงผล

+
-

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่ 2

23 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...

23 มิถุนายน 2565 นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบให้นายสุทธิพงษ์  โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแบบองค์รวม(Holistic Health Advisor) พร้อมแถลงข่าวร่วมกับ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและนายชาติวุฒิ วังวล ผอ. สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในประเด็นความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานไทย"ให้ Move on ได้ด้วยกายใจเป็นสุข" ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีส่วนในการร่างหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ฝึกอบรมพนักงานของตนและนำผลการฝึกไปรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละร้อยต่อไป การนี้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม Yham Dee(ยามดี) โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี