การแสดงผล

+
-

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

25 มี.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ (กพร.ปจ.) นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานที่ประชุมทราบถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานีประจำปี พ.ศ. 2565 และเสนอร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานีประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ให้ที่ประชุมพิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป