การแสดงผล

+
-

วันที่ 10 มกราคม 65 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (ข้อ 8) ให้แก่บริษัท ไทย เดนทัล คลินิก แมนเนจเม้น จำกัด เป็นเงิน 10,000 บาท

10 ม.ค. 2565 00:00:00

...
...

วันที่ 10 มกราคม 65 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (ข้อ 8) ให้แก่บริษัท ไทย เดนทัล คลินิก แมนเนจเม้น จำกัด เป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สาขา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 1 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวไปทดสอบให้กับลูกจ้างของบริษัทของตน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ กำหนดเป็นอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนตามทักษะฝีมือ พิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน  อีกทั้งเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานได้